Sosijete penzioneri kod DDOR-a

Beograd — Narodna banka je DDOR-Garantu izdala dozvolu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima Sosijete ženeral štednja i Sosijete ženeral ekvilibrio.

Sosijete penzioneri kod DDOR-a
Sosijete penzioneri kod DDOR-a

Dozvola je izdata s obzirom da je Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Sosijete ženeral penzija objavilo nameru da prestane da obavlja tu delatnost i da prenese prava upravljanja fondovima koje je organizovalo na DDOR-Garant.

Propisima je predviđeno da NBS, istovremeno sa izdavanjem dozvole DDOR-Garantu, oduzme dozvolu za upravljanje tim fondovima društvu Sosijete ženeral Penzija, odnosno da mu oduzme i dozvolu za rad jer to društvo ne upravlja nijednim drugim fondom, nakon čega ono pokreće postupak dobrovoljne likvidacije.

Celokupna imovina fonda u svakom trenutku odvojena je od imovine društva za upravljanje i nalazi se na računu u kastodi banci, tako da prestanak postojanja društva za upravljanje ne može da utiče na sredstva članova fonda, navela je NBS.

Unikredit banka u Srbiji, koja je u prethodnom periodu obavljala kastodi usluge za fondove Sosijete ženeral štednja i Sosijete ženeral Ekvilibrio, nastaviće s pružanjem tih usluga, što znači da se dosadašnji način uplate sredstava neće menjati.

Broj investicionih jedinica i stanje sredstava na računima članova tih fondova neće biti promenjeno. Sva prava članova tih dobrovoljnih penzijskih fondova ostaju nepromenjena, ili se položaj članova eventualno poboljšava, navedeno je u saopštenju.

DDOR-Garant će u roku od osam dana članove fondova Sosijete ženeral štednja i Sosijete ženeral Ekvilibrio pisanim putem obavestiti o nastalim promenama, kao i o njihovom pravu da, ako više ne žele da budu članovi ovog fonda, svoj račun mogu preneti u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje – u roku od 60 dana od dana prijema tog obaveštenja, pri čemu troškove ovog prenosa snosi DDOR-Garant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.